Partnerzy

ZOZ Ośrodek Badań Psychologiczno-Lekarskich Sp.J. Kuszyk

Aktualności

Firma KUSZYK MEDIACJE, zgodnie z zasadą poufności zawodowej, etyką postępowania oraz przyjętą misją, nie udziela żadnych informacji dotyczących sporu zbiorowego w trakcie trwania procedury mediacyjnej.
Naszą misją jest nie tylko pomoc, lecz szeroko pojęta edukacja. W dziale tym prezentować będziemy ciekawe teksty dotyczące psychologicznej problematyki konfliktów.

Strona Główna


Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem rozwiązywania sporów i konfliktów, prowadzonym przez osobę całkowicie neutralną od stron - mediatora.

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony sporu.
Mediacje różnią się od rozstrzygnięć sądowych szybkością prowadzonych procesów oraz wysoką skutecznością podejmowanych działań.

Celem mediatora jest pomoc zwaśnionym stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach.

Przeprowadzamy mediacje, rokowania, negocjacje, oferujemy inne usługi i porady, w tym:
* mediacje z zakresu prawa pracy (rozwiązywanie sporów zbiorowych)
* mediacje gospodarcze
* mediacje rodzinne

Mocne strony firmy KUSZYK MEDIACJE

* Doświadczeni i dobrze wykształceni specjaliści.
* Kompleksowość działań
* Działalność na terenie całego kraju
* Doświadczenie, spokój i sprawność w działaniu

Nasi mediatorzy znajdują się na, rekomendowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Liście Mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej wskazanych do prowadzenia wszelkich mediacji na terenie całego kraju, cenionych ze względu na wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

Wyniki polskich i zagranicznych badań nad procedurami mediacji pokazują, że może ona pomóc w uzgodnieniu przez strony rozwiązań na każdym etapie sporu, dostosowanych do ich szczególnych potrzeb. Negocjacje społeczne oszczędzają stronom konfliktów wielu stresów i negatywnych emocji oraz przynoszą satysfakcję z samodzielnego podejmowania decyzji we własnych sprawach.