- Mediacje Sztuka Zgody-

MEDIACJE są dobrowolnym i poufnym procesem rozwiązywania sporów i konfliktów, prowadzonym przez osobę całkowicie neutralną od stron - mediatora.  Mediacje są szybsze, skuteczniejsze i tańsze od rozstrzygnięć sądowych.

 

Dzięki osiągnięciu przez strony ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach umożliwiają dalszą,

efektywną współpracę.

 

PRZEPROWADZAM mediacje, rokowania, negocjacje, proponuję inne usługi i porady, w tym:

 

* mediacje z zakresu prawa pracy (rozwiązywanie sporów zbiorowych)

* mediacje gospodarcze

 

 

MOCNE STRONY firmy KUSZYK MEDIACJE

 

* Doświadczenie i kompetencja.

* Kompleksowość działań

* Spokój i sprawność w działaniu

* Działalność na terenie całego kraju

 

ZNAJDUJĘ SIĘ na, rekomendowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

Liście Mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

 Mediacje - sztuka zgody

Psychologia ogólna. Psychologia pracy. Negocjacje i mediacje.

 

POTWIERDZONE CERTYFIKATAMI

 

1993- Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Turyn i Paryż - Negocjacje i Mediacje pomiędzy partnerami społecznymi, układy zbiorowe pracy, modelowanie relacji pomiędzy związkami zawodowymi a organizacjami pracodawców.

1994- Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Dania - Negocjacje i Mediacje pomiędzy partnerami społecznymi, układy zbiorowe pracy, modelowanie relacji pomiędzy związkami zawodowymi a organizacjami pracodawców.

1994- Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Holandia - Negocjacje i Mediacje pomiędzy partnerami społecznymi, układy zbiorowe pracy, modelowanie relacji pomiędzy związkami zawodowymi a organizacjami pracodawców.

1996 - 1997- studia podyplomowe w Warszawskiej Wyższej Szkole Psychologii Społecznej - Negocjacje i Mediacje.

2000- Zarządzanie Zmianami w procesach restrukturyzacji i prywatyzacji, zarządzanie bezpieczeństwem pracy: Anglia, Irlandia, Holandia - wizyta z ramienia Parlamentu RP - Rady Ochrony Pracy.

 

GŁÓWNY PROFIL DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH:

 

- Badania i diagnoza psychicznych predyspozycji do bezpiecznego i efektywnego wykonywania zawodu (badania były przeprowadzane na ok. 50 000 pracownikach różnych zawodów i ok. 2 000 bezrobotnych).

- Badania niepełnosprawnych - określenie predyspozycji do możliwości wykonywania pracy i stopnia sprawności.

- Badania grup menadżerów (ok. 2 500 osób).

- Badania kandydatów w ramach konkursów na stanowiska kierownicze w różnych zakładach pracy: przemysłowych, administracyjnych i samorządowych (np.KGHM, KWB Turów, Urząd Wojewódzki w Legnicy, FAMAGO w Zgorzelcu).

- Opracowanie sylwetki psychologicznej stanowiska inspektora pracy na potrzeby Państwowej Inspekcji Pracy. Wdrożenie metodyki badań i przeprowadzenie badań (1994).

 

Więcej informacji w CV

 Kwalifikacje

Wszystkie przeprowadzone mediacje kończyły się zawarciem porozumienia.

Do najciekawszych należały rokowania w następujących firmach:

 

 

Huta Aluminium Konin S.A.,

BOT Elektrownia Opole S.A.,

 Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne,

DSSE Sp. z o.o.,

Elbest Sp. z o.o.,

FagorMastercook S.A.,

 General Motors Manufacturing Poland Sp. z o. o.,

 GE Power Controls S.A.,

 GKN Driveline Polska Sp. z o.o.,

H.Cegielski – Poznań S.A.,

Huta Bankowa Sp. z o.o.,

Huta Batory Sp. z o.o.,

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

KGHM Polska Miedź S.A.,

Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk”,

Kuźnia Polska Sp. z o.o.,

 MSR Gryfia S.A.,

ND Polska Sp. z o.o.,

PGE Elektrownia Bełchatów S.A.,

 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

,PPUP Poczta Polska,

Kompania Węglowa S.A.,

Rationel Polska Sp. z o.o.,

Saint Gobain Polska Sp. z o.o.,

Tartak Góra,

Telekomunikacja Polska S.A.,

Whirlpool Polska Sp. z o.o.,

 

Misje dobrej woli zlecane przez Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego

Szereg mediacji w zakładach Służby Zdrowia

 Przeprowadzone mediacje

KOŁO KONFLIKTU

 

Przebieg konfliktu w dużej mierze zależy od tego, które z jego składowych odgrywają rolę dominującą. Na przykład nierozwiązane konflikty relacji, wartości czy danych sprzyjają narastaniu wrogości. Mogą się też wzajemnie wzmacniać. Różna interpretacja posiadanych informacji (konflikt danych) sprzyja tworzeniu podejrzeń      o manipulacje (konflikt relacji) czy normalność (konflikt wartości). W takiej sytuacji ludzie całkowicie koncentrują się na tych aspektach konfliktu. Nie są zatem w stanie rozmawiać o interesach, ani zastanawiać się
nad strukturą sytuacji.

 

 

WARTOŚCI, jakimi kieruję się prowadząc mediacje

 

NEUTRALNOŚĆ, BEZSTRONNOŚĆ

 

- Mediator jest neutralną osobą trzecią, która pomaga stronom negocjować rozwiązanie konfliktu.

- Mediator jest bezstronny, nie jest reprezentantem żadnej ze stron.

- Mediatornie jest sędzią - nie rozstrzyga sporu, mediator nie wydaje decyzji za żadną ze stron.

- Mediator ułatwia proces komunikacji.

- Mediator powinien zapewnić każdej ze stron równy udział w zaangażowaniu w procesie mediacji.

- Mediator nie powinien podejmować czynności mediacyjnych, lub w trwania ich kontynuować, jeśli wcześniej nie zostaną wykluczone wszystkie okoliczności, które mogą naruszać jego niezależność lub powodować że popada on w konflikt interesów.

- Mediator winien zarówno działać jak i dokładać wszelkich starań, aby działać nie będąc stronniczym względem którejkolwiek ze stron, powinien być gotów służyć wszystkim stronom w równym stopniu - przy zachowaniu reguł procesu mediacji.

 

DOBROWOLNOŚĆ

 

Mediacja to proces dobrowolny, każda ze stron może w dowolnym momencie z niej zrezygnować. Strony powinny zgodzić się z mediatorem co do ustalonych zasad mediacji lub sposobu jej prowadzenia.

 

POUFNOŚĆ

 

- Cały proces mediacji od początku do końca jest poufny.

- Wszystkie uzgodnienia i poruszane kwestie pozostają wiedzą znaną tylko stronom i mediatorowi.

- Mediator powinien zachować w tajemnicy informacje uzyskane w procesie mediacji, w tym także informacje o miejscu i czasie mediacji.

 

KOMPETENCJE

 

Mediator powinien być kompetentny i dobrze poinformowany w zakresie mediacji.

 

KOSZTY, SZYBKOŚĆ

 

Mediacja jest tańsza i szybsza od rozstrzygania sporów przez sądy.

 

POROZUMIENIE

 

Proces mediacji nastawiony jest na porozumienie korzystne dla wszystkich stron. Mediacja pomaga skłóconym stronom w poszukiwaniu wzajemnie akceptowanego rozwiązania.

 

Mediator powinien podjąć wszystkie kroki zmierzające do zagwarantowania, że każde porozumienie osiągnięte przez strony jest dobrowolne oraz że każda ze stron rozumie warunki, na których je zawarto.

 

 

 Mediacje - siła porozumienia

Znany amerykański pisarz Christopher Moore wyodrębnił następujące etapy mediacji:

 

1. Kontakt ze stronami

2. Strategia mediacji

3. Analiza informacji

4. Szczegółowy plan mediacji

5. Zbudowanie zaufania i współpracy

6. Sesja mediacyjna

7. Definiowanie spraw i ustalenie dalszego planu

8. Definiowanie ukrytych interesów

9. Opcje rozwiązań

10. Ocena możliwości rozwiązań

11. Przetarg końcowy

12. Formalne porozumienie

 

WYBRANE FRAGMENTY PROCEDURY

(...)

 

- Spotkanie mediacyjne jest protokołowane przez osobę wyznaczoną i zaakceptowaną przez strony sporu.

 

- Protokół ze spotkania jest zatwierdzany przez przewodniczących stron sporu i mediatora.

 

- Prowadzenie spotkania mediacyjnego należy do mediatora.

 

PRZEPISY PRAWNE

 

Mediacje z Zakresu Prawa Pracy (Rozwiązywanie Sporów Zbiorowych)

 

- Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

pobierz tekst ustawy

 

 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910550236

 

- Ustawa o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców

pobierz tekst ustawy

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19950010002

 

- Kodeks Pracy

pobierz tekst ustawy

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

 

- Ustawa o związkach zawodowych

pobierz tekst ustawy

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910550234

 

- Ustawa o organizacjach pracodawców

pobierz tekst ustawy

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910550235

 

 

INNE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNE - GOSPODARCZE, RODZINNE

 

- Kodeks Postępowania Cywilnego(wybrane fragmenty)

 

 Procedury

     Copyrights 2016 Kuszyk Mediacje.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

realizacja: www.blho.pl